Toegelaten Taxi Organisaties

 

Rapport evaluatie Taxi Beleid

Een aantal jaren na de introductie van het nieuwe Taxibeleid is het wenselijk om terug te blikken op het ingevoerde beleid. Is de kwaliteit van het beleid verbeterd? en hoe hebben de betrokkenen dit taxibeleid ervaren?

Informatie (28-07-2021)
Corona issues

De corona maatregelen hebben een grote impact op het Taxi gebeuren en de positie van Taxi bedrijven en Taxi chauffeur zzp'ers.

 

Aanpassingen steunpakket:

In januari 2021 zijn de steunregelingen aangepast ivm de Corona crisis.

Deze ijzigingen van de TVL en TOZO regelingen kunnen ook voor Taxi- zzp-ers zeer relevant zijn.

In aanvulling op dit steunpakket wordt door het kabinet ook gewerkt aan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is met name gericht op de zelfstandige ondernemers en de zzp-ers (zoals Taxi- zzp-ers) . De regeling is nog niet van kracht.

Tevens informeren wij u over het  Time-out-arrangement (TOA).

 

TT 2021-02-09 Steunpakket Covid-19 zzp-ers-1

Opm: Een aantal gegevens anticipeert op besluiten die nog niet formeel genomen zijn. Dus enige voorzichtigheid is geboden.

Informatie (01-09-2020)
Extra Informatie :

De informatie die al wat langer op deze website staat is niet verwijderd ook al is die wellicht al wat achterhaald..

Voorafgaand aan de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Meer specifiek het volgende:

 

(1) Zorgvervoer kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar):
1a.Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
1b Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
1c Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt


(2) Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder:
2a Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
2b Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje. Waarbij voor dagbesteding een maatwerkoplossing (inclusief betaling van de extra kosten) kan worden afgesproken door vervoerder, reiziger en opdrachtgever. De oplossing kan bestaan uit: niet dragen van niet-medisch mondkapje en een maximale bezetting van maximaal 2 reizigers in een personenauto en maximaal 4 reizigers in een bus
2c Er geldt (behalve zie onder c) geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
2d.Scootmobielen kunnen weer mee in het vervoer


(3) Taxivervoer (consumentenmarkt/zakelijke markt)
3a Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
3b Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje (m.u.v. de leeftijdscategorie < 13 jaar)
3c Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen
4d Alternatief in bepaalde gevallen: fysieke afscheiding tussen voor- en achterbank

 

Ook het stroomschema en het document met Veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast. Alle documenten en protocollen zijnhieronder te vinden of op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

 

Zorgvervoer en taxi

Protocol-zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder

Protocol zorgvervoer kinderen en jongeren (tm 17 jaar)

Protocol voor consumententaxi en zakelijk vervoer

Protocol voor noodzakelijk vervoer van COVID19-patienten en personen met klachten passend bij COVID19

Veelgestelde vragen bij sector en hygiëneprotocollen

Stroomschema maatregelen zorgvervoer en taxivervoer op hoofdlijnen

Touringcarvervoer

Klik hier voor de COVID19 richtlijnen voor het touringcarvervoer

 

Bijgaand het gezamenlijk bericht dat we samen met vakbonden CNV en FNV er over naar buiten hebben gebracht.

 

Een aantal van de protocollen hieronder zijn oudere versies en mogelijk achterhaald door de informatie via de bovenstaande links:

TT 2020-09-01 Overzicht steunmaatregelen Corona

TT 2020-06-30 persbericht

TT 2020-05-29 Sectorprotocol taxivervoer incl bijlage RIVM 290520

TT 2020-05-07 Corona crisis en maatregelen zzpers v070520

TT 2020-04-14 Uitleg TOGS voor taxi- Corona maatregelen

TT 2020-04-07 Taxi OOK onder TOGS

TT 2020-04-07 Corona crisis en maatregelen zzpers v070420

TT 2020-04-01 RIVM protocol Noodzakelijk zittend vervoer 010420

TT 2020-03-20 I&W protocol veilig en verantwoord vervoer 270320

TT 2020-03-19 Wegwijzer maatregelen ondernemers 200319

TT 2020-03-19 SEK en tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel

 

meer informatie ook op

https://vng.nl/nieuws/oproep-vng-en-rijk-voor-continuiteit-doelgroepenvervoer

 

Via de KNV site houden we een Live Blog ( op https://www.knv.nl/liveblog-corona/) bij en zijn we bezig om alle gestelde vragen  (op https://www.knv.nl/veelgestelde-vragen/) die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij te zetten en ook actueel te houden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.

Heb je een vraag ? Kom je er niet uit of wil je meer weten ? Dan kun je ook een mail sturen naar knvtaxi@knv.nl. Of natuurlijk navraag doen bij de organisatie waar je bent aangesloten.

 

note

Er is een sector protocol (Sectorprotocol-taxivervoer-incl.-bijlage-RIVM-300620.docx-1.pdf) en een noodverordening  (Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200701.pdf). Deze zijn niet gelijkluidend. Welke te volgen  ?

De inhoud van de sectorprotocollen zijn de uitkomst van overleg tussen KNV, FNV en CNV, waarbij de input en informatie van het Rijk, opdrachtgevers, VGN en andere organisaties is betrokken.

Soms is er voor gekozen om één lijn te hanteren, denk aan het dragen van een mondkapje in het basisonderwijs vervoer (waar dat voorheen niet hoefde). Ook komen er vragen binnen over de fysieke afscheidingen die niet meer terugkomen in de protocollen zorgvervoer. Ook dat is uitkomst van eerder genoemd overleg, waarbij ze ook rekening hebben willen houden met hetgeen vanuit het Rijk is aangegeven, dat per 1 juli a.s. er met niet-medische mondkapjes wordt gewerkt, en dat bij elke rit een gezondheidscheck plaatsvindt. Dan mogen ook alle zitplaatsen werden worden gebruikt.

Een en ander komt ook terug in het landelijk model noodverordening. Hieruit maken we verder op dat sancties op het overtreden van de mondkapjeseis (en de 1,5 meter eis) kan betekenen dat een reis kan worden “beëindigd of beperkt”. Er staat niet dat vervoerders of reizigers op zo’n moment een boete kunnen krijgen, zoals dat wel het geval is wanneer er sprake is van een rit in het OV. Een opsporingsambtenaar kan wel bij een controle een aanwijzing geven, bijvoorbeeld dat iemand die geen mondkapje draagt het voertuig dient te verlaten.

 

KNV begrijpt dat vervoerders er voor kiezen om de fysieke afscheidingen in het voertuig te behouden. We proberen in de lobby nog te verkennen of er meer ruimte zit in de opstelling van het Rijk. Maar vooralsnog moet u rekening houden met bovenstaande informatie.

 

KNV secretaris Hubert Andela reageerde ook al even op het onderwerp op TaxiPro: https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/07/02/noodverordeningen-strenger-over-mondkapjes-in-taxi-dan-sectorprotocol/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-27

 

Gemeente Eindhoven staat range-extenders toe als emissievrije taxi

Het taxibeleid van de gemeente Eindhoven heeft de eis dat alle taxi’s van de opstapmarkt per 01-01-2026 volledig emissievrij  moeten zijn. De definitie van een emissievrije taxi is: een taxi die wordt aangedreven zonder enige directe uitstoot van schadelijke stoffen.

De gemeente heeft op 16 februari 2021 besloten dat naast emissievrije taxi’s ook taxi’s met een range-extender blijven toegestaan na 01 januari 2026 op de opstapmarkt. Maar dat geldt alleen als voordat een taxi met range-extender wordt aangeschaft contact op wordt genomen met de gemeente.

Informatie (03-03-2021)
Extra Informatie :

Volgens de SEK lijkt de interpretatie te zijn : vanaf dag 1 na aanschaf, dus niet na 1-1-2026 krijgt de taxi de benefits van emisse vrije. De voorwaarde is dat er volledig op de accu wordt gereden binnen de ring.

Wel vooraf afstemmen met de gemeente die daar initieel wat pilots op wil starten .

2021-03-03 Toestaan Range extenders als emissievrije taxi (Ehv)

Periodiek bericht verkeershinder Eindhoven

Link naar informatie over verkeershinder in Eindhoven

zie meer over voor overzichten deze week / volgende week

Verkeersregelaars

Hoe herken je een verkeersregelaar.?

Kan iedere gek een gele jas en broek aan doen en midden op straat gaan staan en roepen ik ben verkeersregelaar.

Informatie (12-05-2018)
Extra Informatie :

Een Verkeersregelaar is in bezit van deze pas.

Verkeersregelaars zijn aangesteld door Rijkswaterstaat.
Je mag niet naar een pas vragen als hij aan de kledingvoorschriften voldoet en je moet verplicht de instructies opvolgen.

De kleding moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de regeling verkeersregelaars 2009 en de aanvullingen
De verkeersregelaar is strafbaar als hij deze kleding draagt zonder pas.

Naast de Verkeersregelaars is de SEK in 2018 gestart met Taxi Service Teams.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi's op de taxistandplaats verbeteren.

Zij hebben de taak om te controleren op de punten genoemd in het protocol normen en waarden met (A) de gedragsregels en (B) de andere door de gemeente Eindhoven gestelde voorschriften. (alle Etx gecertificeerde chauffeurs hebben dit protocol ondertekend) 

Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger.

Op drukkere momenten zorgt het service team voor een betere doorstroming van de Taxi's door.

- vraag aan de reizger: heeft u een voorkeur voor een taxi. Bij nee: deur open van de eerstvolgende taxi, Instappen.  Aan de Taxi chauffeur: meter aan en tot straks.

De chauffeurs moeten de aanwijzingen van de Verkeersregelaars en leden van het Taxi service team strikt opvolgen.

De Raad van Advies (TTO bestuurders) hebben het service team gevraagd om extra te controleren op de navolgende punten:

- De aanwezigheid van een geldige taxikaart als persoonlijk bewijs van aansluiting bij de desbetreffende TTO.

- Alert te zijn op snorders

-

Raadsbesluit Nul-emissiezonebinnen de ring

Naar aanleiding van een Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven over afspraken die zij heeft gemaakt met gemeenten bevestigd het college van burgemeesters en wethouders Eindhoven de gemeenteraad als volgt:
De gemeente Eindhoven neemt de landelijke afspraken over in de uitwerking van het stappenplan voor een nul-emissiezone binnen de Ring in 2030.

 

 

 

Nieuws (26-07-2018)
Extra Informatie :
In onderstaande link vindt u onder agendapunt 7.1 het raadsbesluit ('vastgesteld raadsvoorstel') van 16 september over het stappenplan Nul-emissiezone binnen de Ring, met bijlagen met achtergrondinformatie: https://eindhoven.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=88222280a008a88a0282a22a201a129c
een selectie van de bijlages

TT 20200917 Raadsvoorstel_Nul-emissiezone_binnen_de_Ring