Stappenplan voor Eindhovense TTO’s

 

Vanaf 1 september 2017 moeten taxichauffeurs die in het aangewezen gebied van de gemeente Eindhoven taxivervoer willen aanbieden, zijn aangesloten bij een toegelaten taxi-organisatie (TTO). De gemeente heeft hiervoor een taxiverordening opgesteld, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Met dit stappenplan willen wij u nader informeren over de eisen en voorwaarden om een TTO te worden (en te blijven). Ook vindt u in dit document verwijzingen naar relevante websites waar meer informatie te vinden is. Het stappenplan verwijst naar modeldocumenten en voorbeeldteksten, die u kunt gebruiken om een Eindhovense TTO te worden.

Het oprichten van een TTO vergt het nodige werk en er zijn ook kosten mee gemoeid. Laat u zo nodig financieel en juridisch goed bijstaan als u een TTO besluit op te richten.

Stappenplan voor Eindhovense TTO's

Hebt u na het lezen nog vragen? Kijk dan verder op deze website of stuur een vraag via het Contact Formulier of neem Contact  met ons op voor een afspraak

laatst bijgewerkt 08/08/2017

Met wie samenwerken?
Om in Eindhoven een TTO te kunnen worden moet uw organisatie bestaan uit minimaal vijftien chauffeurs die in de opstapmarkt van Eindhoven werkzaam zijn, en minimaal vijftien taxi’s. Voor een TTO die ervoor kiest om met elektrische taxi’s te gaan rijden, geldt dat deze uit minimaal vier elektrische taxi’s en minimaal vier chauffeurs moet bestaan.

Werkt u momenteel samen met minder dan vijftien chauffeurs of nog helemaal niet, dan moet u dus op zoek gaan naar chauffeurs met wie u wilt gaan samenwerken. U kunt ook met een bestaande groep fuseren, zodat u wel aan de minimale omvangseis voldoet.

U kunt er ook voor kiezen aansluiting te zoeken bij een bestaande centrale of een samenwerkingsverband dat al aan de minimale omvangseis van een TTO voldoet. In dat geval regelt de bestaande organisatie de zaken verder voor u.

Van belang is dat u uw keuze zorgvuldig maakt. De gemeente geeft elke TTO één vergunning. Binnen de TTO moet aan minimale regels worden voldaan. Doet u dat netjes met elkaar en spreekt u elkaar ook aan bij overtredingen, dan is er niet veel aan de hand. Doet u dat onderling niet, dan kan de gemeente de TTO-vergunning intrekken. Dan kunnen alle aangesloten chauffeurs niet langer taxivervoer aanbieden in het TTO-gebied.

Met andere woorden: één chauffeur die het met de regels niet zo nauw neemt en tegen wie u als groep niets doet, kan er voor zorgen dat uzelf ook geen taxivervoer meer kunt aanbieden in Eindhoven! Sociale controle binnen de TTO wordt dus erg belangrijk. U moet binnen uw TTO goed met elkaar kunnen omgaan, kunnen samenwerken en elkaar vertrouwen. De keuze met wie u gaat samenwerken is dus belangrijk. Niet alleen voor u als chauffeur, maar ook als bestuur van een TTO.

Tot slot: een TTO hoeft niet per se alleen maar te bestaan uit zelfstandige ondernemers. Een TTO kan ook een bedrijf zijn dat chauffeurs in loondienst heeft, of een combinatie van een groep zelfstandige ondernemers die met een bedrijf met loondienstchauffeurs samenwerkt.

Welke rechtspersoon?

Om een TTO te kunnen worden heeft de gemeente Eindhoven een aantal toelatingseisen opgesteld. Eén daarvan is dat een TTO een rechtspersoon moet zijn.

Als u een TTO wilt vormen is het belangrijk goed na te denken over de keuze van de rechtspersoon. Er bestaan in Nederland diverse rechtsvormen, maar niet elke vorm is een rechtspersoon. Zo zijn een eenmanszaak, een vof, een vc en een maatschap geen rechtspersoon. Om een TTO te kunnen worden kunt u deze dus NIET gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende rechtspersonen:

 • vereniging
 • stichting
 • coöperatie
 • besloten vennootschap
 • naamloze vennootschap

Waar uw voorkeur naar uitgaat, is afhankelijk van uw eigen situatie en wensen. Via de site ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de verschillende rechtspersonen: www.ondernemersplein.nl/artikel/een-rechtsvorm-kiezen/

In de bijlage van dit stappenplan vindt u de Brochure rechtsvormen van de KvK en een schematisch overzicht waar alle rechtsvormen samengevat in terugkomen. Sommige rechtspersonen hebben een directie, andere een bestuur. Soms is een startkapitaal nodig, maar vaak ook niet. Een vereniging heeft leden die het beleid binnen de vereniging via de algemene ledenvergadering bepalen. Een stichting kent daarentegen geen leden. Ook de aansprakelijkheid van directie of bestuur is per rechtspersoon anders.

Al met al is het van belang dat u voldoende stilstaat bij de keuze van de rechtspersoon van de TTO.

Voor alle rechtspersonen geldt dat er bij een notaris statuten of een notariële akte opgesteld moeten worden. Daarna volgt inschrijving van de TTO in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Als u een keuze hebt gemaakt voor de vorm van de rechtspersoon, gaat u naar een notaris om deze rechtspersoon daadwerkelijk op te richten en in te schrijven.

Aan het vastleggen van statuten of opstellen van een akte en het inschrijven in het Handelsregister zijn kosten verbonden. De kosten voor de notaris kunnen sterk uiteenlopen, vraag dus meerdere offertes op of vergelijk kosten op sites als www.degoedkoopstenotaris.nl.

 

Overeenkomsten van een TTO met chauffeurs en vervoerders

Zoals eerder al aangegeven moet elke TTO uit minimaal vijftien chauffeurs en minimaal vijftien taxi’s bestaan of uit minimaal vier chauffeurs en vier elektrische taxi’s. Een aanvullende van de gemeente is dat met alle aangesloten chauffeurs en vervoerders overeenkomsten worden aangegaan. Dat is ook nodig, omdat daarmee de samenwerking wordt geformaliseerd en er over en weer afspraken kunnen worden gemaakt over de regels en consequenties bij overtreding daarvan.

Binnen de TTO is er een bestuur of directie die zaken binnen de TTO regelt. Binnen de TTO moeten er dus één of meerdere personen (gezamenlijk) bevoegd zijn die overeenkomsten met chauffeurs en vervoerders namens de TTO kunnen tekenen. U zult die persoon/personen binnen uw TTO moeten aanwijzen/benoemen.

Een chauffeur of vervoerder die zich aansluit bij een TTO kan zich niet aansluiten bij een andere Eindhovense TTO. Elke chauffeur en vervoerder kiest dus bewust voor één bepaalde TTO waar hij onder wil werken. Als een chauffeur of vervoerder weg wil bij een TTO en naar een andere TTO toe wil, kan dat wel. De gemeente legt geen beperkingen op bij het overstappen van de ene naar de andere TTO. Wel kan er tussen vervoerder/chauffeur en de TTO een minimale opzegtermijn gelden, waardoor een chauffeur of vervoerder niet per direct kan overstappen.

Wees (zoals eerder al aangegeven) ook kritisch bij het aansluiten van chauffeurs en vervoerders bij uw TTO. Welke ervaring brengt een nieuwe chauffeur of vervoerder mee? Wat is zijn achtergrond? Waarom wil een chauffeur of vervoerder bij u komen rijden? Voldoet hij of zij aan de gestelde eisen, zoals ETx? Vraag desnoods om referenties. De kwaliteit van de chauffeurs op straat wordt door de gemeente immers beoordeeld. Worden de regels te vaak overtreden en treedt de TTO onvoldoende op, dan kan de TTO te maken krijgen met aanvullende eisen, boetes en al dan niet tijdelijke intrekking van de TTO-vergunning. Het is dus belangrijk te weten wat u aan ‘nieuw bloed’ binnen uw TTO opneemt.

Overigens kan een TTO ook chauffeurs hebben die niet in het aangewezen TTO-gebied werken. Zij werken bijvoorbeeld op standplaatsen buiten het gebied, of doen alleen maar besteld of zakelijk vervoer of contractvervoer. Voor deze chauffeurs gelden de regels uit de taxiverordening dus ook niet.

In de bijlage bij dit stappenplan zijn model-samenwerkingsovereenkomsten tussen TTO en chauffeur en tussen TTO en vervoerder terug te vinden. U kunt deze gebruiken en zo nodig uitbreiden of aanpassen aan uw eigen situatie.

Zorg dat u altijd van alle bij u aangesloten chauffeurs en vervoerders ook daadwerkelijk een getekende samenwerkingsovereenkomst hebt. De gemeente kan u als TTO namelijk vragen kopieën daarvan te geven. Houd ook actuele overzichten bij van de taxi’s die voor uw TTO rijden. Ook daar kan de gemeente om vragen.

 

NB: houd er rekening mee dat een vervoerder maar bij één TTO aangesloten kan zijn. Een voorbeeld: een vof (die een taxivergunning, P-nummer heeft) met drie vennoten, die alle drie ook zelf rijden, zal zich dus in zijn geheel bij één en dezelfde TTO moeten aansluiten.

TTO reglement

U dient als TTO een normen- en waardenprotocol, een klachtenprotocol, een sanctieprotocol en een controleprotocol te hebben. De Eindhovense taxiverordening noemt voor al deze protocollen een minimaal aantal punten dat daarin moet worden vastgelegd.

Het advies is om al deze protocollen op te nemen in uw eigen TTO-reglement. Dat reglement is in feite een soort bedrijfsreglement (zeg maar de ‘huisregels’) van de TTO. In dat reglement ligt dus vast waaraan de TTO moet voldoen en waaraan de aangesloten chauffeurs en vervoerders moeten voldoen.

Mogelijk hebt u al een bestaande organisatie met een bestaand reglement. Zorg er steeds voor dat uw reglement in ieder geval voldoet aan de minimale eisen van de gemeente. Leg dat reglement dus naast de tekst van de taxiverordening

Daklicht

Belangrijk onderdeel van de nieuwe taxiregels is dat alle taxi’s van een TTO met één type daklicht gaan rijden. Daarmee straalt de TTO naar buiten toe eenheid en uniformiteit uit. Het daklicht van de verschillende TTO’s moet wel onderscheidend zijn.

U kunt zelf kiezen welke kleuren u gaat gebruiken en welke type daklicht (groot, klein). Maar als een kleurencombinatie eenmaal is vergeven aan een TTO, kan een andere TTO niet van exact dezelfde kleuren gebruikmaken. Welke kleurencombinaties al worden gebruikt, kunt u via de gemeente opvragen; ze zijn ook elders op deze website te vinden.

De gemeente Eindhoven schrijft voor elektrische TTO’s uitsluitend een groen daklicht voor.

De gemeente beoordeelt uiteindelijk bij de TTO-aanvraag of het daklicht qua kleur en vormgeving voldoende onderscheidend is. Voordat u dus besluit nieuwe daklichten aan te schaffen, is het verstandig het ontwerp eerst aan de gemeente voor te leggen. Dat voorkomt problemen en onnodige extra kosten achteraf.


De gemeente stelt verder de volgende minimale eisen aan het daklicht:

 • Elke taxi moet een daklicht hebben met daarop de naam van de TTO en een nummer.
 • Elke taxi in Eindhoven krijgt straks een uniek voertuignummer. Welke nummers aan uw TTO zijn toegewezen geeft de gemeente aan u door. Via de site van S.E.K. kunt u terugvinden welke nummers al aan andere TTO’s zijn uitgegeven.
 • De naam van de TTO moet aan de voorzijde staan, het nummer alleen op de achterkant van het daklicht. De naam en het nummer moeten op een afstand van 20 meter duidelijk leesbaar zijn.
 • Daarnaast moet het Eindhovense taxilogo in het daklicht worden opgenomen (ten minste 10 cm hoog). U kunt ervoor kiezen dat logo aan de zij- of achterkant te plaatsen.
 • Verder moet het daklicht een interne verlichting hebben, die moet branden als er geen reizigers worden vervoerd.

De TTO is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van daklichten aan zijn aangesloten chauffeurs.

Omdat de TTO met één type daklicht moet rijden, als ze zich aanbieden voor taxivervoer in het aangewezen TTO-gebied, kan een ondernemer dus niet met een eigen of anoniem daklicht gaan rijden. Als twee bestaande organisaties besluiten te fuseren, dan moeten ze kiezen met welk daklicht ze vervolgens gaan rijden.

Ook wijzigingen moeten door de TTO binnen één week aan de gemeente worden doorgegeven. Het gaat dan onder andere om naam en gegevens van de chauffeur of TTO, maar ook als een chauffeur bij de TTO is vertrokken.

Als een aangesloten chauffeur niet meer voldoet aan de regels van de TTO (en bijvoorbeeld tijdelijk geschorst wordt), moet de TTO ook die informatie doorgeven aan de gemeente.

Hoe vraag ik een TTO vergunning aan?

Als u alle voorgaande stappen hebt doorlopen, bent u toe aan de formele stap: de aanvraag van een TTO-vergunning.

De gemeente beslist uiteindelijk of een TTO ook daadwerkelijk een TTO-vergunning krijgt.

Voor de aanvraag van een TTO-vergunning is door de gemeente een aanvraagformulier beschikbaar. U kunt via de site van de gemeente ook een gesprek aanvragen. Dat kan al in een vroeg stadium, ook als u uw aanvraag nog niet helemaal compleet hebt. De gemeente wil juist graag in een vroeg stadium contact hebben met de organisaties die overwegen een TTO te worden.

Om in aanmerking te komen voor een TTO-vergunning moet u het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Bij het formulier moeten onder andere de volgende bijlagen meegestuurd/ingeleverd worden:

 • kopie identiteitsbewijs van de persoon die het aanvraagformulier ondertekent;
 • het TTO reglement;
 • lijst met namen van chauffeurs en vervoerders die bij de TTO zijn aangesloten (of een apart aanvraagformulier; daarover wordt later beslist door de gemeente);
 • lijst met kentekens van de taxi’s die voor de TTO rijden.

Bij het insturen van het TTO-aanvraagformulier moet u direct ook de legeskosten betalen (een betaling in termijnen is bespreekbaar).

Voor de alle details ga naar: https://www.eindhoven.nl/ondernemen/bedrijven/toegelaten-taxi-organisaties-tto

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de betaling neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. De gemeente zal zo snel mogelijk een beslissing nemen. Maar houd er rekening mee dat de formele termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen acht weken bedraagt. En dat deze termijn door de gemeente met nog eens acht weken verlengd kan worden!

Er zijn drie formele gronden waarop de gemeente kan besluiten u een TTO-vergunning te weigeren:

 1. als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeente stelt aan een TTO of aan de aangesloten chauffeurs, vervoerders of taxi’s;
 2. als blijkt dat de gegevens die bij de aanvraag zijn ingediend niet overeenkomen met de werkelijkheid;
 3. als blijkt dat één of meer bestuurders van de TTO bestuurder zijn of waren van een TTO waaraan gedurende één jaar voor de aanvraag van de TTO-vergunning een TTO-vergunning is geweigerd of ingetrokken (m.u.v. de situatie dat de TTO-vergunninghouder zelf om intrekking heeft verzocht).

De gemeente verstrekt de TTO-vergunning voor een periode van vijf jaar. De vergunning is niet overdraagbaar. De gemeente heeft de mogelijkheid om extra voorschriften of beperkingen te verbinden aan de vergunning, als de kwaliteit van het taxivervoer daarbij gebaat is.

Rol TTO

De TTO is primair zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het toezicht op de eigen aangesloten chauffeurs: houden zij zich aan de regels zoals gesteld in de taxiverordening? En zo niet, neemt de TTO dan maatregelen/sancties?

Een TTO zal dus zelf moeten nadenken op welke wijze de kwaliteitsbewaking het beste georganiseerd kan worden. Doet de TTO dat zelf met eigen mensen, die op straat de aangesloten chauffeurs controleren? Huurt de TTO daar mensen voor in? Of zoekt de TTO samenwerking met andere TTO’s, al dan niet via S.E.K.? Ook de inzet van eigen mystery onderzoek is een mogelijkheid. De inzet van een track&tracesysteem kan helpen om bij klachten na te gaan of een taxi van de eigen TTO inderdaad die rit heeft gedaan.

De wijze van toezicht is dus aan de TTO zelf. Van belang is dat het eigen toezicht voldoende waarborgen van onafhankelijkheid bevat. En dat hetgeen de TTO wil uitdragen ook door de eigen groep van aangesloten chauffeurs wordt nageleefd.

Minimaal één keer per jaar moet de TTO een schriftelijke rapportage maken. Hierin staat voor de gemeente bruikbare informatie over de kwaliteit van het taxivervoer dat de TTO aanbiedt. De gemeente verwacht dat in de rapportage in ieder geval de volgende gegevens en informatie terugkomen:

 • Welke periodieke controles heeft de TTO uitgevoerd? En wat waren daarvan de resultaten?
 • Welke klachten zijn door reizigers ingediend? Wat was de aard van de klachten? Hoe zijn de klachten afgehandeld?
 • Welke maatregelen/sancties heeft de TTO (zo nodig) genomen naar aanleiding van de eigen of door/namens de gemeente uitgevoerde controles en naar aanleiding van klachten?

Minimaal 1 keer per jaar moet de TTO een schriftelijke rapportage maken. Hierin moet voor de gemeente bruikbare informatie staan over de kwaliteit van het taxivervoer dat de TTO aanbiedt. De gemeente verwacht dat in de rapportage in ieder geval de volgende gegevens en informatie terugkomt:

Rol gemeente

De gemeente organiseert meerdere vormen van toezicht op de TTO’s, maar ook op chauffeurs die niet bij een TTO zijn aangesloten.

In de eerste plaats beoordeelt zij de TTO-aanvraag. Als daar geen bezwaren tegen zijn, krijgt de TTO zijn vergunning en de aangesloten chauffeurs hun kaarten. Na vijf jaar zal de gemeente opnieuw een beoordeling doen. Maar dat is niet het enige controlemoment.

Op straat controleert de gemeente vooral op chauffeurs die niet bij een TTO zijn aangesloten. Zij mogen immers in het aangewezen gebied geen taxivervoer meer aanbieden. Doen ze dat toch, dan riskeren ze forse boetes. Hoewel zo’n chauffeur wel een landelijke vergunning/chauffeurspas heeft, is hij in feite in Eindhoven een illegale chauffeur geworden.

Verder zet de gemeente mystery guest-onderzoeken in. Dat betekent dat gedurende het jaar mensen een taxi nemen vanaf een standplaats en zich voordoen als een gewone klant. In werkelijkheid controleren zij of de chauffeur zich houdt aan de regels en gedragsnormen die in de taxiverordening zijn opgenomen. De mystery guest maakt van zo’n rit een verslag en stuurt dat op naar de gemeente. Voor de gemeente is dit informatie over hoe de chauffeurs die zijn aangesloten bij een TTO, op straat hun werk uitoefenen.

Bij ernstige tekortkomingen zal de gemeente hier direct melding van maken aan de TTO. Van de TTO verwacht zij dat er dan maatregelen genomen worden. Verslagen van ritten waar geen opmerkingen bij zijn, of waar de tekortkomingen maar klein zijn, zal de gemeente ook aan de desbetreffende TTO kenbaar maken.

Op basis van de eigen bevindingen en de rapportage die de TTO’s jaarlijks moeten aanleveren, zal de gemeente beoordelen of de TTO nog aan de vereisten uit de taxiverordening voldoet. Als dat het geval is, kan de TTO gewoon doorgaan. Zijn er tekortkomingen, dan kan de gemeente de TTO vragen een verbeterplan op te stellen. Mocht blijken dat een TTO en/of de aangesloten chauffeurs zich structureel niet houden aan de regels, dan zal de gemeente harder optreden. Intrekken van de TTO-vergunning is het ultieme middel, maar het opleggen van een last onder dwangsom is ook een mogelijkheid.

In het algemeen is in de taxiverordening opgenomen dat de gemeente de verleende TTO-vergunning om de volgende redenen kan wijzigen, schorsen of intrekken:

 • als blijkt dat de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt onjuist of onvolledig zijn geweest;
 • als de TTO handelt in strijd met de regels uit de taxiverordening of hieraan niet langer voldoet;
 • als de TTO zich schuldig maakt aan handelingen of gedragingen die in ernstige mate afbreuk doen aan het belang van de kwaliteit van het taxivervoer;
 • als de TTO hier zelf om vraagt;
 • als de TTO de vergunning kennelijk gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de vergunning is verleend;
 • als zich een wijziging voordoet die zich naar het oordeel van de gemeente verzet tegen het in stand laten van de verleende TTO-vergunning
Andere bronnen van informatie

Wij hebben een aantal informatiebronnen voor u geselecteerd.

laatst bijgewerkt 08/08/2017

Gemeente Eindhoven

De nieuwe taxiregels zijn opgesteld door de gemeente Eindhoven en in een gemeentelijke taxiverordening vastgelegd. De gemeenteraad heeft de verordening vastgesteld. Via de site van de gemeente zijn de officiële stukken te zien, alsmede een aantal documenten die de gemeente ziet als ‘model’.

www.eindhoven.nl en zoek eventueel op TTO

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

S.E.K. probeert zo goed mogelijk de belangen van de Eindhovense taxiondernemers te behartigen. Daarnaast geeft zij het Eindhovense kwaliteitscertificaat ETx uit. S.E.K. heeft een eigen website waar allerlei informatie over het Eindhovense taxibeleid en ETx is terug te vinden.

www.sek.taxi.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer taxi

KNV Taxi is de landelijke ondernemersvereniging voor taxiondernemers. Het behartigt de collectieve en individuele belangen van zijn leden. Leden van KNV Taxi kunnen met allerhande (juridische) vragen terecht bij het verenigingsbureau in Den Haag. Ook probeert KNV Taxi leden die met de nieuwe taxiregels in verschillende gemeenten te maken krijgen, zo veel mogelijk te ondersteunen.

www.knv.nl/taxi

Ondernemersplein.nl

Ondernemersplein is een initiatief van KvK, Antwoord voor bedrijven, Rijksdienst voor Ondenemend Nederland, RDW, Belastingdienst, Centaal Bureau voor de Statistiek en UWV.

Via deze site is antwoord op veel ondernemersvragen te vinden. Ook is informatie te vinden over de verschillende rechtsvormen.

www.ondernemersplein.nl

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel helpt ondernemers met ondernemen. Daarnaast beheert de KvK het Handelsregister, waar bedrijven, stichtingen en vereniging ingeschreven staan.

www.kvk.nl

Belastingdienst

Veel bedrijven en organisaties krijgen vroeg of laat te maken met de Belastingdienst. Zo ook een TTO. Zeker als deze de ondernemers veel werk uit handen neemt waar een financiële kant aan zit. Laat u ook door de Belastingdienst goed informeren over de fiscale consequenties van het oprichten van een TTO.

www.belastingdienst.nl

Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT is de landelijke toezichthouder op naleving van de landelijk geldende taxiregels. Via de site is veel informatie terug te vinden over de regels die voor iedere taxiondernemer en chauffeur gelden.

www.ilent.nl

Sociaal Fonds Taxi

SFT is een door werkgevers en werknemers opgezet orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de CAO-taxivervoer. Werkt u met chauffeurs in loondienst ? Dan is zowel de CAO-taxivervoer als het SFT voor u van belang.

www.sociaalfondstaxi.nl