Publicatie Voorwaarden

Publicatie Voorwaarden

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) alsmede de hierin vervatte informatie en te genereren contracten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd'Disclaimer') van toepassing. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzoekt u deze disclaimer goed te lezen.

Door de website van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) (https://sek.taxi) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) biedt deze website en de inhoud 'as is' aan. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland voor zijn activiteiten in Eindhoven en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere gemeenten/landen.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) er alles aan doen om zijn website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheimgehouden worden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico; Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.), respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.), te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) of aan u;
  4. het al dan niet functioneren van deze website en misbruik van de website;
  5. het verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  7. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) en voor derden die door Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de websitebezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (info@sek.taxi) en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 02/02/2018